زمان انجام سفارشات فالوور و لایک

فرآیند انجام سفارشات فالوور و لایک و حتی ممبر تلگرام در انواع سرویس ها متفاوت است.

حداکثر زمان انجام سفارشات4ساعت میباشد